Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
140278

Tuyên truyền thu tục đăng ký khai sinh

Đăng lúc: 22/05/2023 (GMT+7)
100%

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ THIỆU LONG

Thủ tục làm giấy khai sinh trực tiếp mới nhất năm 2023

Theo nội dung quy định tại Điều 16Luật Hộ tịch 2014và tiểu mục 1 Mục C Phần II Phụ lục ban hành kèm theoQuyết định 2228/QĐ-BTP năm 2022, thủ tục làm giấy khai sinh bao gồm những bước sau:

-Bước 1:

+ Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã có thẩm quyền;

+ Nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh;

+ Nộp phí cấp bản sao Giấy khai sinh nếu có yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh.

-Bước 2:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì có Phiếu hẹn, trả kết quả cho người có yêu cầu trong ngày làm việc tiếp theo;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện;

+ Trường hợp người có yêu cầu đăng ký khai sinh không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh.

-Bước 3:

Công chức tư pháp - hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính kèm).

+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để thông báo cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả;

+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh theo hình thức trực tiếp, thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức và chuyển thông tin đến CSDLQGVDC để lấy Số định danh cá nhân.

- Bước 4:

Sau khi CSDLQGVDC trả về Số định danh cá nhân, công chức tư pháp - hộ tịch in Giấy khai sinh, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển tới Bộ phận một cửa để trả kết quả cho người có yêu cầu

- Bước 5:

Người có yêu cầu đăng ký khai sinh kiểm tra thông tin trên Giấy khai sinh, trong Sổ đăng ký khai sinh và ký tên vào Sổ đăng ký khai sinh, nhận Giấy khai sinh.

Như vậy, thủ tục làm giấy khai sinh được thực hiện theo những bước nêu trên.

Ngoài ra, hiện nay người dân còn có thể làm giấy khai sinh điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Thời gian làm giấy khai sinh điện tử cũng sẽ tương tự với làm giấy khai sinh trực tiếp.

Thời gian nhận kết quả thủ tục làm giấy khai sinh là bao lâu?

Căn cứ theo tiểu mục 1 Mục C Phần II Phụ lục ban hành kèm theoQuyết định 2228/QĐ-BTP năm 2022, thời gian nhận kết quả thủ tục làm giấy khai sinh được xác định như sau:

- Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu;

- Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Lê Thị Vân

Tuyên truyền thu tục đăng ký khai sinh

Đăng lúc: 22/05/2023 (GMT+7)
100%

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ THIỆU LONG

Thủ tục làm giấy khai sinh trực tiếp mới nhất năm 2023

Theo nội dung quy định tại Điều 16Luật Hộ tịch 2014và tiểu mục 1 Mục C Phần II Phụ lục ban hành kèm theoQuyết định 2228/QĐ-BTP năm 2022, thủ tục làm giấy khai sinh bao gồm những bước sau:

-Bước 1:

+ Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã có thẩm quyền;

+ Nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh;

+ Nộp phí cấp bản sao Giấy khai sinh nếu có yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh.

-Bước 2:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì có Phiếu hẹn, trả kết quả cho người có yêu cầu trong ngày làm việc tiếp theo;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện;

+ Trường hợp người có yêu cầu đăng ký khai sinh không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh.

-Bước 3:

Công chức tư pháp - hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính kèm).

+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để thông báo cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả;

+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh theo hình thức trực tiếp, thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức và chuyển thông tin đến CSDLQGVDC để lấy Số định danh cá nhân.

- Bước 4:

Sau khi CSDLQGVDC trả về Số định danh cá nhân, công chức tư pháp - hộ tịch in Giấy khai sinh, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển tới Bộ phận một cửa để trả kết quả cho người có yêu cầu

- Bước 5:

Người có yêu cầu đăng ký khai sinh kiểm tra thông tin trên Giấy khai sinh, trong Sổ đăng ký khai sinh và ký tên vào Sổ đăng ký khai sinh, nhận Giấy khai sinh.

Như vậy, thủ tục làm giấy khai sinh được thực hiện theo những bước nêu trên.

Ngoài ra, hiện nay người dân còn có thể làm giấy khai sinh điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Thời gian làm giấy khai sinh điện tử cũng sẽ tương tự với làm giấy khai sinh trực tiếp.

Thời gian nhận kết quả thủ tục làm giấy khai sinh là bao lâu?

Căn cứ theo tiểu mục 1 Mục C Phần II Phụ lục ban hành kèm theoQuyết định 2228/QĐ-BTP năm 2022, thời gian nhận kết quả thủ tục làm giấy khai sinh được xác định như sau:

- Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu;

- Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Lê Thị Vân

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT