Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
140278

Sơ đồ số hoá thủ tục hành chính

Đăng lúc: 07/11/2023 (GMT+7)
100%

ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ THIỆU LONG
CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bài TT: Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
(phát sóng ngày 01-05/11/2023)


I. Nhạc hiệu.
II. Lời chào:
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe Chuyên

mục chuyển đổi số của Đài TT xã Thiệu Long.
Kính thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân!
Ngày 6/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 107/2021/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính. Theo đó, bổ sung nội dung cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thêm một số nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhƣ sau:

* Về tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính

- Kiểm tra, xác thực tài khoản số của cá nhân, tổ chức thông qua số định danh cá nhân của công dân Việt Nam hoặc số hộ chiếu của người nước ngoài và mã số của tổ chức theo quy định.

- Thực hiện kiểm tra dữ liệu điện tử của các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính. Trường hợp thông tin, dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ điện tử có giá trị pháp lý của tổ chức, cá nhân đã được kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, Cổng Dịch vụ công quốc gia với Hệ thống thông tin một cửa điện tử thì tổ chức, cá nhân không phải khai lại thông tin hoặc nộp lại hồ sơ, giấy tờ, tài liệu; cán bộ một cửa kiểm tra và chuyển vào hồ sơ thủ tục hành chính điện tử cho tổ chức, cá nhân.

- Đối với thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc phải số hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành mà chưa có dữ liệu điện tử, cán bộ một cửa thực hiện sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, toàn vẹn, chính xác của các nội dung theo bản giấy. Ký số vào tài liệu đã được số hóa theo quy định trước khi chuyển hồ sơ đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

* Về giải quyết thủ tục hành chính

- Kiểm tra thông tin trên tài liệu điện tử, cập nhật thông tin, dữ liệu điện tử trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, ký số của cơ quan, tổ chức vào bản sao y đối với thành phần hồ sơ phải số hóa thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

- Trường hợp phải thẩm tra, xác minh, lấy ý kiến các cơ quan liên quan trong
quá trình xử lý hồ sơ, kết quả thẩm tra, xác minh và kết quả trả lời của cơ quan liên quan phải được số hóa theo dữ liệu điện tử để lưu vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ
liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình cấp có thẩm quyền ký số, phát
hành theo quy định pháp luật về công tác văn thư để trả bản giấy và bản điện tử cho
tổ chức, cá nhân, trừ trƣờng hợp thủ tục hành chính chỉ quy định cung cấp bản kết
quả giải quyết điện tử hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị chỉ cung cấp bản kết quả giải
quyết điện tử.

* Về trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đƣợc gắn mã số giấy tờ và lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính của Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và được trả cho tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, trừ trường hợp thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành phải có mặt để trực tiếp nhận kết quả. Lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
- Thời hạn bảo quản hồ sơ thủ tục hành chính điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ và pháp luật chuyên ngành. Hồ sơ giải quyết thủ tục
hành chính được lưu trữ điện tử và do cơ quan có thẩm quyền giải quyết quản lý
trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.”.

Tại Nghị định cũng quy định trường hợp không nộp trực tiếp thì chứng từ nộp
tiền, chuyển khoản tiền phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính hoặc biên lai thu
phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính được gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan,
người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, trừ trường hợp phí, lệ phí được
xác định và nộp sau giai đoạn tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân, tổ
chức. Trường hợp nộp trực tuyến thì cơ quan, tổ chức nhận tiền phải thực hiện
chuyển toàn bộ số tiền thu từ lệ phí vào ngân sách nhà nước theo đúng thời hạn
được quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của chuyên mục chuyển đổi số xã Thiệu Long!

Xin trân trọng cám ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

Xin chào và hẹn gặp lại tại bản tin lần sau!

(Nhạc hiệu)

Người duyệt tin


Hoàng Thị Bình

Sơ đồ số hoá thủ tục hành chính

Đăng lúc: 07/11/2023 (GMT+7)
100%

ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ THIỆU LONG
CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bài TT: Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
(phát sóng ngày 01-05/11/2023)


I. Nhạc hiệu.
II. Lời chào:
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe Chuyên

mục chuyển đổi số của Đài TT xã Thiệu Long.
Kính thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân!
Ngày 6/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 107/2021/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính. Theo đó, bổ sung nội dung cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thêm một số nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhƣ sau:

* Về tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính

- Kiểm tra, xác thực tài khoản số của cá nhân, tổ chức thông qua số định danh cá nhân của công dân Việt Nam hoặc số hộ chiếu của người nước ngoài và mã số của tổ chức theo quy định.

- Thực hiện kiểm tra dữ liệu điện tử của các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính. Trường hợp thông tin, dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ điện tử có giá trị pháp lý của tổ chức, cá nhân đã được kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, Cổng Dịch vụ công quốc gia với Hệ thống thông tin một cửa điện tử thì tổ chức, cá nhân không phải khai lại thông tin hoặc nộp lại hồ sơ, giấy tờ, tài liệu; cán bộ một cửa kiểm tra và chuyển vào hồ sơ thủ tục hành chính điện tử cho tổ chức, cá nhân.

- Đối với thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc phải số hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành mà chưa có dữ liệu điện tử, cán bộ một cửa thực hiện sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, toàn vẹn, chính xác của các nội dung theo bản giấy. Ký số vào tài liệu đã được số hóa theo quy định trước khi chuyển hồ sơ đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

* Về giải quyết thủ tục hành chính

- Kiểm tra thông tin trên tài liệu điện tử, cập nhật thông tin, dữ liệu điện tử trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, ký số của cơ quan, tổ chức vào bản sao y đối với thành phần hồ sơ phải số hóa thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

- Trường hợp phải thẩm tra, xác minh, lấy ý kiến các cơ quan liên quan trong
quá trình xử lý hồ sơ, kết quả thẩm tra, xác minh và kết quả trả lời của cơ quan liên quan phải được số hóa theo dữ liệu điện tử để lưu vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ
liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình cấp có thẩm quyền ký số, phát
hành theo quy định pháp luật về công tác văn thư để trả bản giấy và bản điện tử cho
tổ chức, cá nhân, trừ trƣờng hợp thủ tục hành chính chỉ quy định cung cấp bản kết
quả giải quyết điện tử hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị chỉ cung cấp bản kết quả giải
quyết điện tử.

* Về trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đƣợc gắn mã số giấy tờ và lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính của Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và được trả cho tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, trừ trường hợp thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành phải có mặt để trực tiếp nhận kết quả. Lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
- Thời hạn bảo quản hồ sơ thủ tục hành chính điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ và pháp luật chuyên ngành. Hồ sơ giải quyết thủ tục
hành chính được lưu trữ điện tử và do cơ quan có thẩm quyền giải quyết quản lý
trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.”.

Tại Nghị định cũng quy định trường hợp không nộp trực tiếp thì chứng từ nộp
tiền, chuyển khoản tiền phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính hoặc biên lai thu
phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính được gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan,
người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, trừ trường hợp phí, lệ phí được
xác định và nộp sau giai đoạn tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân, tổ
chức. Trường hợp nộp trực tuyến thì cơ quan, tổ chức nhận tiền phải thực hiện
chuyển toàn bộ số tiền thu từ lệ phí vào ngân sách nhà nước theo đúng thời hạn
được quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của chuyên mục chuyển đổi số xã Thiệu Long!

Xin trân trọng cám ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

Xin chào và hẹn gặp lại tại bản tin lần sau!

(Nhạc hiệu)

Người duyệt tin


Hoàng Thị Bình

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT