Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
140278

Liên thông hai nhóm thủ tục khai sinh và khai tử

Đăng lúc: 31/10/2023 (GMT+7)
100%

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ THIỆU LONG VỀ VIỆC

TRIỂN KHAI 02 NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG "ĐĂNG KÝ KHAI SINH - ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI" VÀ "ĐĂNG KÝ KHAI TỬ - XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ- TRỢ CẤP MAI TÁNG

Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính Phủ, ngày 17/7/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành kế hoạch số 189. Thực hiện công văn số 2627/ UBND- TP của UBND huyện Thiệu Hoá ngày 29/07/2023 về việc triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng" trên địa bàn huyện Thiệu Hóa

- Triển khai, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả 02 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú-Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng”. Thực hiện đúng quy trình liên thông theo hướng dẫn của Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhiều người dân trong toàn xã tham gia thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại mục dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết 2 TTHC của tỉnh (tại địa chỉ https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn) hoặc đến Bộ phận một cửa UBND cấp xã để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục trực tuyến đảm bảo nhanhchóng, thuận tiện.

Theo đó từ ngày 01/08/2023, UBND xã Thiêu Long chính thức triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên cổng dịch vụ công.

Khi thực hiện 02 thủ tục hành chính liên thông thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên cổng dịch vụ công. Yêu cầu nhân dân đăng ký tài khoản dịch vụ công

Đối với thủ tục đăng ký khai sinh phải mang theo CCCD hoặc CMND của bố mẹ trẻ, của chủ hộ, giấy chứng sinh và giấy chứng nhận đăng ký kết hôn để nhập các trường thông tin phù hợp với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia ( đối với đăng ký khai sinh) Ngoài ra ông, bà, nội, ngoại, bố, mẹ trẻ nên thống nhất tên cho trẻ trước khi đến UBND thực hiện đăng ký khai sinh. Khi thực hiện thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ thì phần mềm liên thông luôn việc đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 06 tuổi nghĩa là thực hiện một thủ tục hành chính là đăng ký khai sinh nhập được khẩu cho các cháu và cấp thẻ bảo hiểm luôn cho các cháu.

Đối với thủ tục đăng ký đăng ký khai tử: người đi đăng ký khai tử mang theo CCCD hoặc CMND của người đi đăng ký khai tử, của người chết, của chủ hộ, của người nhận trợ cấp mai táng phí để nhập các trường thông tin vào phần mềm liên thông. Nghĩa là thực hiện thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí

Vậy UBND xã Thông báo để toàn thể nhân dân biết thực hiện tốt hơn

Người viét thông báo

Công chức tư pháp hộ tịch

Lê Thị Vân

Liên thông hai nhóm thủ tục khai sinh và khai tử

Đăng lúc: 31/10/2023 (GMT+7)
100%

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ THIỆU LONG VỀ VIỆC

TRIỂN KHAI 02 NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG "ĐĂNG KÝ KHAI SINH - ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI" VÀ "ĐĂNG KÝ KHAI TỬ - XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ- TRỢ CẤP MAI TÁNG

Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính Phủ, ngày 17/7/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành kế hoạch số 189. Thực hiện công văn số 2627/ UBND- TP của UBND huyện Thiệu Hoá ngày 29/07/2023 về việc triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng" trên địa bàn huyện Thiệu Hóa

- Triển khai, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả 02 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú-Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng”. Thực hiện đúng quy trình liên thông theo hướng dẫn của Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhiều người dân trong toàn xã tham gia thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại mục dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết 2 TTHC của tỉnh (tại địa chỉ https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn) hoặc đến Bộ phận một cửa UBND cấp xã để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục trực tuyến đảm bảo nhanhchóng, thuận tiện.

Theo đó từ ngày 01/08/2023, UBND xã Thiêu Long chính thức triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên cổng dịch vụ công.

Khi thực hiện 02 thủ tục hành chính liên thông thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên cổng dịch vụ công. Yêu cầu nhân dân đăng ký tài khoản dịch vụ công

Đối với thủ tục đăng ký khai sinh phải mang theo CCCD hoặc CMND của bố mẹ trẻ, của chủ hộ, giấy chứng sinh và giấy chứng nhận đăng ký kết hôn để nhập các trường thông tin phù hợp với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia ( đối với đăng ký khai sinh) Ngoài ra ông, bà, nội, ngoại, bố, mẹ trẻ nên thống nhất tên cho trẻ trước khi đến UBND thực hiện đăng ký khai sinh. Khi thực hiện thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ thì phần mềm liên thông luôn việc đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 06 tuổi nghĩa là thực hiện một thủ tục hành chính là đăng ký khai sinh nhập được khẩu cho các cháu và cấp thẻ bảo hiểm luôn cho các cháu.

Đối với thủ tục đăng ký đăng ký khai tử: người đi đăng ký khai tử mang theo CCCD hoặc CMND của người đi đăng ký khai tử, của người chết, của chủ hộ, của người nhận trợ cấp mai táng phí để nhập các trường thông tin vào phần mềm liên thông. Nghĩa là thực hiện thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí

Vậy UBND xã Thông báo để toàn thể nhân dân biết thực hiện tốt hơn

Người viét thông báo

Công chức tư pháp hộ tịch

Lê Thị Vân

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT